Yayın İlkeleri

Gazete DENGE,
• Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü , milli egemenliği, Cumhuriyeti, Kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını koruyup kollayacağına..

• Devleti ve devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya din, ırk, dil ve mezhep ayrımı yaratmak, yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer vermeyeceğine..

• Genel ahlakın gereklerini, milli gelenekleri ve manevi değerleri gözeteceğine..

• Kolay, anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanacağına..

• Fertlerin beden ve ruh sağlığına zarar verecek haber ve fotoğraflara yer vermeyeceğine...

• Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayınlar yapmayacağına..

• Kişilerin manevî şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunmayacağına..

• Cevap ve düzeltme haklarına saygılı olacağına..

• Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanmayacağına..

• Saklı kalması kaydıyla verilen bilgilerin kamu yararı ciddî bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanmayacağına..

• Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayımlanmasında tarafsızlık doğruluk, ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olacağına..

• Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapacağına; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmayacağına ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç ve düşüncenin menfaatlerine alet olmayacağına..

• Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmeyeceğine...

• Hiç kimseyi ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya fiziki kusurları nedeniyle aşağılamayacağına ve kınamayacağına..

• Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapmayacağına...

söz veriyor..

Sporda Öne Çıkanlar

Teknoloji Haberleri